شبکه

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

آموزش هاي كاربردي > شبكه

AirDroid برنامه اي برای اندروید است که وای فای را جایگزین کابل usb می كند. با استفاده از این نرم افزار می توانید به فرستادن پیام ، انتقال فایل ها ، دیدن عکس ها ، آهنگ گوش کردن و … بپردازید.

همگی بدون نیاز به نصب هرگونه نرم افزار روی کامپیوتر !

-پس از زدن روی گزینه صفحه ای مانند شکل زیر پدید می آید.

 

تبادل اطلاعات بين رايانه و گوشي ,تبادل اطلاعات بين رايانه و گوشي از طریق wifi ,...ادامه مطلب
نویسنده : admin بازدید : 120 تاريخ : پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت: 2:27

آموزش های کاربردی > شبکه 

دستیابی سریع به پوشه های مشترک

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﺎﻳﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ Share ﻛﺮﺩﻥ ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ. ﺳﻴﺴﺘـﻢ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫـﺎﻯ ﺧﺎﻧـﻮﺍﺩﻩ ﻭﻳﻨـﺪﻭﺯ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮﺭ ﭘﻴﺶ ﻓـﺮﺽ ﭘﻮﺷـﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻧـﺎﻡ Share Document یا Public ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮﺍﻯ ﺍﻋﻀـﺎﻯ ﻳﻚ ﺷﺒﻜـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺩﺳﺘـﺮﺳـﻰ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﻤﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ Share  ﻛﺮﺩﻥﻫﺎﻯ ﻣﻮﻗﺖ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻮﺷﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﭘﻮﺷﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺷﻪ ﻛﭙﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺑﺎ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺍﻳﻮﻫﺎﻯ ﺷﺒﻜﻪﺍﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛـﺎﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻣﺒﺪﺍ، ﭘﻮﺷﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ Share  ﻛﻨﻴﺪ. ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻣﻘﺼﺪ، ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻣﺒﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺳﻂ Network ﻭ ﻳﺎ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﺒﺎﺭﺕ  (Computer Name or IP) در پنجره run ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﻰ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻋﺒﺎﺭﺕ Computer Name و یا IP  ﻧﺎﻡ ﻭ ﻳﺎ IP  ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﺍﻳﻮﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻣﺒﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻮﺷﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ. ﺭﻭﻯ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﻭ ﻳﺎ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﻪ  Map Network Drive   ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺍﻳﻮﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ My Computer  ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻣﺒﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻮﺯ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺎﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ Share   ﻛﺮﺩﻥﻫﺎﻯ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻳﻚ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺍﻳﻮﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺁﻧﺘﻰﻭﻳﺮﻭﺱ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺍﻳﻮ ﺭﺍ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮ ﻭ ﭘﺎﻙ ﺳﺎﺯﻯ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻣﺒﺪﺍ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻫﺰﻳﻨ ﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ My Computer ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ  ﺩﺭﺍﻳﻮﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﻣ ﻰﻛﺸﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺍﻳﻮﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻟﺤﻈﺎﺗﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻮﺗﺎﻩ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ.

 

دستیابی سریع به پوشه های مشترک,...
نویسنده : admin بازدید : 184 تاريخ : يکشنبه 12 آبان 1392 ساعت: 17:12

آموزش های کاربردی > شبکه 

به اشتراك گذاشتن اينترنت در شبكه

يادم نمی رود؛ از دوران نوجوانی، یکی از آرزو های نه چندان بزرگم، شبکه کردن کامپیوتر های کل کوچه بود! این چند روز بعد از سال ها، دارم به آرزوم میرسم و در حال کابل کشی از این سر و آن سر کوچه به اتاق خودم هستم!(کمبود امکانات مالی برای راه اندازی شبکه ی بیسیم) همیشه در کار شبکه، سخت ترین مرحله متقاعد کردن افراد برای درک مزایای شبکست. راه من برای راضی کردن دختر پسر های کوچه، داشتن اینترنت پر سرعت و دائمی بود! که البته جواب داد.
این اقدام بهانه ای شد برای نوشتن مطلبی در مورد به اشتراک گذاری اینترنت در شبکه. هر چند این کار، هیچ تخصصی نمی خواهد اما احیانن اگر سری به انجمن ها بزنید، خواهید دید دوستان زیادی چنین مشکلی دارند. در این مطلب به اشتراک گذاری اینترنت پر سرعت(ADSL) را بررسی خواهیم کرد.

اگر کامپیوتر شما قرار است به یک شبکه ی Workgroup اینترنت بدهد، نیازمند 2 پورت شبکه هستید. یکی برای اتصال روتر اینترنت به کامپیوتر و دیگری برای اتصال کابل شبکه. یا اینکه می توانید مثل من روتر اینترنت را با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید، و از تک پورت شبکه، برای اتصال Lan استفاده کنید. تنها کار لازم برای به اشتراک گذاشتن اینترنت، ست کردن IP است.

ابتدا از کانکشن Lan شبکه، Properties بگیرید و به قسمت Internet Protocol-TCP/IP بروید. از این گزینه هم Properties بگیرید و وارد تنظیمات IP شبکه شوید. اگر بر روی کامپیوتری که قرار است اینترنت شبکه را تامین کند، در حال ست کردن IP هستید، به صورت زیر آی پی ها وارد کنید: ( این شکل)

IP Address: 192.168.0.2
Sub net Mask: 255.255.255.0
Preferred DNS server: 192.9.9.3
Alternate DNS server: 4.2.2.4

حالا Ok کنید و تمام! حالا سری به کامپیوتر های کلاینت بزنید و به طریق زیر IP ها را ست کنید: (این شکل)

IP Address: 192.168.0.3 … 192.168.0.X
Sub net Mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.0.2
Preferred DNS server: 192.9.4.3
Alternate DNS server: 4.2.2.4

تنها کاری که باقی می ماند، به اشتراک گذاشتن کانکشن اینترنت است. بر روی آن راست کلیلک کنید و Properties بگیرید. از تب Advanced تیک گزینه ی Allow others network users to connect through this computer’s internet connection را بزنید. (این شکل)

به همین راحتی اینترنت در شبکه به اشتراک گذاشته خواهد شد.

 

نوشته شده توسط : مسعود اسفندیاری

 

به اشتراك گذاشتن اينترنت در شبكه , آموزش به اشتراك گذاشتن اينترنت در شبكه ,...
نویسنده : admin بازدید : 142 تاريخ : 16 آذر 1391 ساعت: 14:25

نظر سنجی

بازديد كنندگان محترم نظر شما در مورد اين وبلاگ چيست ؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

close
تبلیغات در اینترنت